www.naxosrentacar.com

Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Ελάχιστο όριο ηλικίας 21 χρόνια για α,β,κατηγορίες ,25 χρόνια για τα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών.
 2. Ο οδηγός πρέπει να έχει άδεια οδήγησης, που να έχει εκδοθεί πριν από ένα χρόνο τουλάχιστον.
 3. Η πληρωμή λαμβάνει χώρα με τη παράδοση του αυτοκινήτου. Κάντε την κράτηση σας online χωρίς τη πιστωτική σας (Θα τη χρειαστείτε κατά την παραλαβή του οχήματος)
 4. Η ασφάλεια του αυτοκινήτου περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:
  • Θανάτου και σωματικές βλάβες όλων των επιβαινόντων στο αυτοκίνητο εκτός του οδηγού, και έναντι τρίτων ως το ποσό των 750.000 Ευρώ
  • Υλικές ζημίες έναντι τρίτων ως το ποσό των 750.000 Ευρώ
  • Ασφάλεια πυρός
 5. (Μικτή Ασφάλεια με απαλλαγή) Ο μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για τη νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημία του αυτοκινήτου στα 440,00 Ευρώ για της κατηγορίες Α, Α1, Β,. Και στα 600,00 Ευρώ για της κατηγορίες C, E, J, M, S.
 6. Ο μισθωτής απαλλάσσεται από την ευθύνη κλοπής του αυτοκινήτου καταβάλλοντας το ποσό των 2 Ευρώ ανά ημέρα ενοικίασης.
 7. Η ασφάλεια του αυτοκινήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση ζημίες στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και στους τροχούς. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές καλύψεις δεν ισχύουν, εάν ο οδηγός του αυτοκινήτου υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας.
 8. Ο μισθωτής οφείλει κατά τη παραλαβή του αυτοκινήτου να το εξετάσει και να αποδεχτεί, ότι αυτό βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και κατάλληλο για την χρήση και τον σκοπό για τον οποίο το μισθώνει. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην εκμισθώτρια το αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που τα παρέλαβε, και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται με το συμβόλαιο. Στην αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής ο μισθωτής, θα έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στην εκμισθώτρια, την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσεως.
 9. Η εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτή, αλλά με έξοδα αυτού, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημίας ή απώλειας του αυτοκινήτου καθώς και κίνδυνος μη εισπράξεως της αποζημιώσεως χρήσεως και κάθε άλλης οφειλομένης αποζημιώσεως.
 10. Ο μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το αυτοκίνητο, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να ελέγχει την μηχανική του κατάσταση, την στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά κ.λ.π. και γενικά την ασφάλεια της κίνησης του . Οποιαδήποτε επισκευή του αυτοκινήτου από τον μισθωτή ή άλλον τρίτον απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της εκμισθώτριας.
 11. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να εξέλθει από την Νάξο καθώς και να φορτωθεί σε πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εκμισθώτριας.
 12. Τα πρόστιμα και άλλες διοικητικές παραβάσεις βαραίνουν αποκλειστικά και εξ'ολοκλήρου τον μισθωτή.
 13. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα έναντι κομίστρου.
 14. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για να ρυμουλκεί ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα.
 15. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για να συμμετέχει ή ακολουθεί οποιουσδήποτε αγώνες ταχύτητας.
 16. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για υπεκμίσθωση σε τρίτους.
 17. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για σκοπούς που αντίκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.
 18. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται εάν ο μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός του Αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας.
 19. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται κατά παράβαση οποιωνδήποτε τελωνειακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών και ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 20. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, πλην του μισθωτή και κάθε πρόσθετου οδηγού, για τον οποίο έχει αποδεχθεί ο μισθωτής την ημερήσια χρέωση για πρόσθετους οδηγούς, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον επίσημο τιμοκατάλογο της εκμισθώτριας.
 21. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά, κ.λ.π.
 22. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για την διενέργεια παρανόμων μεταφορών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών ή την τέλεση παρανόμων πράξεων.
 23. Εάν ο μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μισθώσεως του αυτοκινήτου, εάν αυτή αφορά μίσθωση παραπάνω της μίας ημέρας, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την εκμισθώτρια είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από την λήξη της μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγγραφη έγκριση. Εάν παραλείψει να το κάνει, υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του Αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης ο Μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της μίσθωσης, είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάστασή του.
 24. Κατά την διάρκεια της μισθώσεως όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων με τον μισθωτή.
 25. Ομοίως, σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράψει το μισθωτήριο, αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων με τον αντιπροσωπευόμενο.
 26. Το μισθωτήριο συμβόλαιο υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της εκμισθώτριας και του μισθωτή.
 27. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου είναι άκυρη εάν δεν συμφωνηθεί και εγγράφως.
 28. Το μισθωτήριο συμβόλαιο διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της εκμισθώτριας και του μισθωτή από το παρόν συμφωνητικό, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Νάξου.